Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

Cieszymy się, że zdecydowałeś się na zakupy w naszym sklepie! Zależy nam, by przebiegły one sprawnie i bezproblemowo, dlatego zachęcamy do lektury niniejszego regulaminu. Znajdziesz  w nim m.in. informacje o warunkach realizacji zamówienia, sposobach płatności i dostawy oraz o swoich prawach – w przypadku chęci zwrotu towaru.

Życzymy miłych zakupów, Zespół Wallmaker

I. DEFINICJE

Użyte przez nas pojęcia w regulaminie, oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna.
 2. Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca- Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 5. Sklep– sklep internetowy działający pod adresem https://www.sklep.wallmaker.pl/
 6. Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym.
 7. Sprzedawca - Ornecka Sp. z o.o. 03-668 Warszawa ul. Codzienna 16, NIP: 521-373-61-01,REGON: 0000619518.
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i liczbę

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.wallmaker.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z jego treścią.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy działający pod adresem sklep.wallmaker.pl, prowadzony jest przez Ornecka Sp. z o.o. 03-668 Warszawa ul. Codzienna 16, NIP: 521-373-61-01, REGON: 0000619518 .
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ornecka Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

III. ZAMÓWIENIA

 1. Klient oświadcza, że przed zawarciem ze Sprzedawcą umowy zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 2. W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Produktu będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnieniem do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 4. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 5. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawcy przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.sklep.wallmaker.pl, z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.
 6. Składanie zamówień następuje poprzez wskazanie Towaru (produktu), wypełnienie formularza danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację postanowień regulaminu, wybór warunków dostawy, sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej sklep.wallmaker.pl
 7. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym umieszczane są przy towarach (produktach) na sklep.wallmaker.pl i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz nie zawierają informacji o kosztach dostawy towaru (produktu).
 8. Ceną za zakup dokonany w Sklepie Internetowym, która wiąże Klienta jest cena towaru (produktu) podana w chwili składania przez niego zamówienia powiększona o koszty dostawy towaru (produktu) na adres podany przez Klienta
 9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty nabycia towaru (produktu) będącego przedmiotem zamówienia.
 10. Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje o zamówieniu, adres dostawy, sposób płatności, datę dostawy, ceny oraz informacje o kontakcie z działem obsługi klienta, a także informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy oraz informacje o prawach Klienta.
 11. W sytuacji konieczności ponownego przesłania potwierdzenia zamówienia należy skontaktować się z działem obsługi klienta za pomocą e-maila wysłanego na adres: biuro@wallmaker.pl lub pod numerem telefonu:504-912-588.
 12. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy.
 13. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z pkt. 7 powyżej.
 14. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.

IV. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Za towary (produkty) prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient może zapłacić jeszcze przed wydaniem towaru przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Klient za towary (produkty) prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę może według swojego wyboru zapłacić:
  a) w momencie odbioru towaru (produktu) – gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej
  b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 3. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem: firmy kurierskiej lub paczkomatu InPost pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres.
 4. Klient może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  a) Czas wykonania Produktu wynosi do 7 dniroboczych.
  b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 4 dni roboczych.
 6. Kupujący ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić w momencie odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokół szkody, po czym niezwłocznie przesłać oryginał dokumentu pocztą lub e-mailem do Sprzedawcy. Zaniechanie tej czynności zgodnie z obowiązującym prawem może skutkować utratą prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w paczce dostarczonej przez InPost, wypełnij formularz na stronie dostawcy https://inpost.pl/protokol, a następnie skontaktuj się z nami w celu złożenia reklamacji.
 8. W przypadku podania przez Klienta niedokładnych lub błędnych danych, w tym w szczególności dotyczących adresu miejsca dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane tym opóźnienie lub niedostarczenie towaru.
 9. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Sprzedawcę faktur VAT (i faktur korygujących) drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie do 3 dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca – na zasadach określonych w Regulaminu – całą otrzymaną od niego sumę pieniężną w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje m.in. towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta. Takimi towarami są: fotorolety, fototapet, naklejki ścienne, panele szklane, obrazy, plakaty.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za różnice w kolorach spowodowane przekłamaniami urządzenia należącego do Kupującego oraz za wady towaru powstałe nie z jego winy
 3. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sytuacja nie dotyczy towarów opisanych w pkt. 1.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Odstąpienie od umowy Konsument może złożyć w formie oświadczenia na piśmie lub przy użyciu formularza dostępnego pod linkiem, w terminie 14 dni od wydania lub dostarczenia towaru Klientowi albo upoważnionej przez niego osobie trzeciej.

VI. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Ornecka Sp. z o.o. 03-668 Warszawa ul. Codzienna 16, numer telefonu: +48 504-912-588, e-mail: biuro@wallmaker.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

VII. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 1. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca systemu do fakturowania.
 2. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 3. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą lub zawrzeć umowę.
 5. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 6. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.sklep.wallmaker.pl/polityka-prywatnosci

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2021 roku.